Projektet år 2012

Verksamheten PKTR är resultatet av ett projekt som startades 2012. Nedan följer original projekt-beskrivningen:

Bakgrund

Under senare år har allt fler av Gymnastikförbundets medlemsföreningar startat träning inom parkour/freerunning och/eller tricking. Parallellt med detta har grupper/föreningar bildats utanför Gymnastikförbundet. Ett önskemål om hjälp har växt fram och med det även tanken om att göra något större och bättre för alla aktiva inom parkour/freerunning och tricking. Gymnastikförbundet fick i slutet av 2012 ekonomiskt stöd av Riksidrottsförbundet för att projektanställa en konsulent med uppdrag att se över och utveckla villkoren för parkour/freerunning- och trickingverksamheten.

Huvudpunkter inom projektet

 • Skapa en naturlig länk mellan den etablerade idrotten och parkour/freerunning och tricking
 • Bilda en parkour- och trickingkommitté av aktiva utövare som ansvarar för den framtida utvecklingen
 • Bidra till att det skapas bättre träningsmöjligheter
 • Samma möjligheter för parkour/freerunning och tricking som andra sporter
 • Inte blanda ihop parkour/freerunning och tricking, det är olika discipliner
 • Behålla glädjen, kreativiteten, ideologin och friheten i disciplinerna
 • Utbildningsmöjligheter och utbildningsmaterial till stöd för nya ledare
 • Enkel och tillgänglig information
 • Två kontaktpersoner med en arbetsgrupp i varje region
 • Stödja Gatherings/JAMs
 • Sprida parkour/freerunning och tricking för alla åldrar, för killar och tjejer

Vision

 • Att det finns aktiviteter i varje region
 • Att det finns ekonomiskt stöd för fortsatt utveckling av parkour/freerunning och tricking. Att disciplinerna behandlas med respekt, erkännande och har samma värde som andra sporter
 • Att alla medlemsföreningar inom parkour/freerunning och tricking har tillgång till inomhusträning
 • Att det byggs flera parkourparker i hela landet för såväl inomhus- som utomhusträning
 • Att information om parkour/freerunning och tricking har spridit sig till föreningar, kommuner och andra organisationer

Hinder och möjligheter

Många av oss som utövar parkour/freerunning och tricking är relativt unga. Vi vill träna och inte hålla på med så mycket annat. Idrottsrörelsens och föreningsstrukturen kan vara svår att hänga med i för den som inte är insatt. Ett tillfälligt hinder för oss är att idrottsrörelsen och de olika organisationerna inte riktigt vet vad parkour/freerunning och tricking är och vilket stöd som behövs. Vi har undersökt vilka hinder som stått i vägen för föreningar, grupper och utövare för att sedan kunna ta fram lösningar.

Utvecklingsstöd

Hinder: Flera föreningar vill gärna ta in, starta eller utveckla parkour/freerunning och/eller tricking men har bara begränsad inblick i verksamheten.

Möjligheter: Våra regionala arbetsgrupper finns för att stödja föreningarna med inspirationskurser och föreläsningar, mentorskap, utbildningar och/eller spektakulära shower som kan skapa ökat intresse. SISU Idrottsutbildarna finns som stöd och kan kopplas till föreningen. Hitta kontaktperson/er under kontakta oss eller läs mer om SISU Idrottsutbildarna här.

Kompetens och utbildning

Hinder: Många föreningar önskar mer utbildning till sina ledare så det finns en ökad förståelse för säkerhet, progression och hur man lär ut på ett bra sätt.

Möjligheter: Vi har skapat bra utbildningar tillsammans med utövarna i våra arbetsgrupper och kommittéer anpassat för olika nivåer och syften. Ledarskap, träningsplanering, metodik, pedagogik, skadeförebyggande träning och behörighet för gymnastikredskap är bland innehållet. Läs mer om utbildningarna här på sidan.

Aktivitetsstöd (LOK-stöd)

Hinder: För att få ekonomiskt bidrag till träning i form av kommunalt (lokalt) eller statligt aktivitetsstöd krävs medlemskap i ett specialidrottsförbund inom Riksidrottsförbundet. Inget förbund har tidigare haft parkour/freerunning eller tricking som officiell verksamhet.

Möjligheter: Nu finns verksamheten officiellt med! Klicka påGymnastikförbundet för att få veta mer om medlemskap och kontakta oss om du undrar något.

Idrottslyftet och andra ekonomiska bidrag

Hinder: Varje år fördelar Riksidrottsförbundet medel till specialförbunden i form av Idrottslyftet. Specialförbundet fördelar dessa resurser till olika projekt och satsningar bland medlemsföreningarna. Projekten utformas och styrs av föreningens behov till exempel köp av redskap, utveckling av verksamheten, utbildning med mera. Flera ekonomiska stöd finns att söka direkt frånRiksidrottsförbundet. Det gäller till exempelvis stöd av hallbygge och andra större projekt. För att söka dessa bidrag behövs medlemskap hos ett specialidrottsförbund.

Möjligheter: Nu finns båda parkour/freerunning och tricking officiellt som discipliner inom Gymnastikförbundet och alla medlemsföreningar har därför möjlighet att söka stöd till parkour/freerunning och tricking. Medlemsföreningar kan även söka stöd direkt genom parkour/freerunning- och trickingprojektet så länge det pågår.

Försäkring

Hinder: När det gäller utövande av “farlig sport”, där akrobatik och gymnastik kan räknas, är försäkringsbolag försiktiga med att teckna avtal. Fria rotationer och stor fallhöjd innebär större risk för allvarliga skador och med tanke på att speciellt parkour/freerunning ofta tränas utomhus i stadsmiljö kan det vara ännu svårare att teckna ett försäkringsavtal.

Möjligheter: Vi har förhandlat med försäkringsbolaget EuroAccident och försäkring för medlemsföreningar gäller nu även parkour/freerunning och tricking, både inomhus och utomhus så länge det är organiserad träning ledd av en ansvarig ledare. Läs mer på Gymnastikförbundets hemsida.

Idrottshallar och specialhallar för gymnastik

Hinder: Några får inte komma in i hallar beroende på missförstånd om vad parkour/freerunning och tricking är. Alla extrema filmer på youtube är de som sprids och som folk sett – tyvärr inte videos på all träning som ligger bakom. Tyvärr är det därför hopp mellan tak i 5:e sals höjd som folk först tänker på och som gör det självklart att säga nej till aktiviteten i hallarna. I några hallar är man positivt inställd men har krav på utbildning för att öppna upp för ny aktivitet.

Möjligheter: Gör rätt information tillgänglig både på nätet och i pappersform och sprida denna till berörda organisationer. Vår kommitté och arbetsgrupper jobbar för att förändra bilden och skapa förståelse för träningen som ligger bakom och allt det positiva som sporterna bidrar med.

Specialanpassade hallar för parkour/freerunning och tricking

Hinder: Det behövs hallar för att utöva sporterna inomhus under vinterhalvåret, gärna anpassat just för sporterna. I nuläget finns det inga föreningar som driver hallar för just parkour/freerunning och tricking ideellt och bara två anläggningar ägs och bedrivs kommersiellt.

Möjligheter: Genom att vara en del av en stor verksamhet kan vi hitta samarbetsformer så det skapas flera träningsmöjligheter. Vi jobbar med att ta fram underlag för behovet som kan underlätta processen. Vår målsättning på kort sikt är att få fram en hall i Stockholm och bidra till utvecklingen av hallen i Göteborg för att sedan lyfta dessa som goda exempel. Vi bidrar även gärna med kompetens kring utformningen av nya hallar.

Parkourparker

En snabb blick ut över landet indikerar att det finns ganska många parkourparker. MEN då har man i så fall räknat in lekplatser som inte riktigt är utformat för parkour. Dessa funkar inte optimalt utifrån de önskemål som vi utövare har.

Möjligheter: Vi strävar efter att rätt parker byggs och finns till för att bidra med kompetens. Kontakta oss för mer information eller gå till parkourparker för att se vilka parker som finns runt om i landet. Få ska bli fler!